Algemene handelsvoorwaarden


Voor alle verkoopovereenkomsten, die via de e-shop of via de Esprit-app tot stand komen, gelden tussen de verkoper, Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit-Allee 1, 40882 Ratingen, Duitsland, (hierna ook ‘wij’ of ‘Esprit’ genoemd) en de koper, de consument, (hierna ook ‘u’ genoemd) de volgende algemene voorwaarden.


1. Sluiten van een contract

1.1 De presentatie van onze producten in de Esprit online shop is slechts een vrijblijvende uitnodiging voor u om bij ons goederen te bestellen.

1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

1.3 De aanvaarding van het aanbod door ons in het geval van een bestelling via de Esprit Online Shop komt tot stand door de ontvangst van de verzendingsbevestiging door u. Vanwege de huidige veiligheidsnormen voor de bestrijding van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende vertraagde verwerking zal dit uiterlijk binnen 14 werkdagen plaatsvinden. De automatisch per e-mail verstuurde bestelbevestiging is nog geen aanvaarding van het aanbod, maar documenteert slechts dat de bestelling door ons is ontvangen. Wij bepalen of we een bestelling al dan niet aannemen. Als we een bestelling om de een of andere reden niet kunnen aannemen, laten wij u dit onverwijld weten; reeds gedane betalingen worden in zo’n geval door ons terugbetaald. Indien wij uw bestelling afwijzen, omdat de door u gekozen betaalwijze niet door u kan worden gebruikt, en wij u gelijktijdig een andere betaalwijze aanbieden, dan geldt dit als een afwijzing van uw bestelling en een nieuw aanbod, dat u aan kunt nemen.

1.4 Wij verkopen onze artikelen aan eindverbruikers alleen in hoeveelheden die commercieel gezien gebruikelijk zijn.

1.5 Bij bestelling via onze online shop bestaat de bestelprocedure uit in totaal 3 stappen. Bij de eerste stap kiest u de gewenste goederen. Bij de tweede stap kunt u – indien gewenst – bij onze Esprit Friends service aanmelden of inloggen. Bij de derde stap voert u het factuur- en leveringsadres in en kiest u de door u gewenste betaalwijze. Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling naar ons versturen. Na het versturen van de bestelling kunt u deze printen.


2. Levering/verzendkosten

2.1 De minimale bestelwaarde bedraagt 29,00 EUR.

2.2 De standaard verzendkosten bedragen 2,99 EUR.

2.3 De bestelling wordt binnen 2 tot 4 werkdagen na de besteldatum verzonden, mits uw gegevens correct zijn (kredietwaardigheid en identiteit worden gecontroleerd).


3. Bestellen van artikelen in de store (Order@Store)

3.1. U hebt de mogelijkheid om in een deelnemende Esprit shop samen met een medewerker goederen te bestellen die bij u thuis of in de Esprit Shop worden geleverd, wanneer deze eventueel niet meer in de gewenste kleur of maat voorradig zijn. De bestelling gebeurt voor u in uw naam via de Order@Store app op een apparaat die daarvoor ter beschikking staat in de Esprit store.

3.2. Als u beschikt over een Friends account, kunt u zich meteen aanmelden met uw naam en uw Friendskaartnummer om uw reeds opgeslagen gegevens op te roepen. Anders gebeurt de bestelling via een gastaccount door uw naam en adres in te voeren.

3.3. Het verdere bestelproces verloopt op dezelfde manier als in onze online shop.

3.4. Als u beschikt over een Friends account, kunt u zich meteen identificeren met uw Friendskaartnummer of met behulp van uw naam, geboortedatum en postcode, om uw reeds opgeslagen gegevens op te roepen. Anders gebeurt de bestelling via een gastaccount door uw naam en adres in te voeren.


4. Prijzen en betalingswijzen

4.1 De prijzen die op het tijdstip van bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.

4.2 De betaling van de artikelen geschiedt naar keuze conform de in het bestelproces voorgestelde betaalwijzen en onder de daar genoemde voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalwijzen uit te sluiten, afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens (identiteits- en kredietwaardigheidscontrole).

4.3 Bij levering op rekening verbindt u zich ertoe het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen te betalen. In het geval van een eerdere terugzending van delen van de bestelling kan dit factuurbedrag dienovereenkomstig worden verlaagd.

4.4 Indien uw betaling niet tijdig plaatsvindt, behouden wij ons voor, om aanmaningskosten in rekening te brengen voor iedere aanmaning die wij u toesturen, in hoogte van EUR 3,00 tot EUR 5,99, ongeacht of de eerste aanmaning per e-mail of per post is toegestuurd. Daarbij is het u echter toegestaan om te bewijzen dat de door ons geleden schade geringer is dan de forfaitaire kosten. In geval van een achterstallige betaling verbindt u zich ertoe om ons alle kosten, onkosten en contante uitgaven te vergoeden die wij hebben moeten maken bij het doen gelden van onze vorderingen. Hieronder vallen, onverminderd een procedurele verplichting tot vergoeding van kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten van een aangesteld incassobureau of een aangestelde advocaat.

4.5 U hebt het recht om op onze betalingsvorderingen de retentierechten te doen gelden die u toestaan of die anderszins voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie. U hebt geen enkel ander retentierecht.

4.6 U hebt het recht om een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen met onze betalingsvordering. Bovendien hebt u het recht om een vordering te verrekenen die voortvloeit uit het feit dat wij onze verplichtingen niet of niet naar behoren zijn nagekomen, indien deze verplichtingen zich in een prestatie-/tegenprestatie-relatie bevinden met onze betalingsvordering, waarmee moet worden verrekend. Alle andere vormen van verrekenen zijn uitgesloten.


5. Levering en eigendomsvoorbehoud

5.1 Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen in een gebruikelijke omvang.

5.2 De artikelen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

5.3 Indien de verpakking bij de levering zo beschadigd is dat de inhoud ervan beschadigd zou kunnen zijn, bent u verplicht onmiddellijk bij de bezorger te reclameren, de inontvangstneming te weigeren en ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij eventuele rechten tegenover de bezorger kunnen doen gelden. Uw recht op herroeping, garantie en uw andere rechten blijven onaangetast door deze bepaling.


6. Herroeping

6.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in bezit heeft of heeft genomen.

U kunt uw herroeping uitoefenen door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.


Link


De herroepingsverklaring dient te worden gezonden aan:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Duitsland


U kunt de herroepingsverklaring ook naar het volgende adres sturen:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 3

30539 Hannover


Duitsland

Fax: 070 4 99 00 53 (vast net)

E-mail: info@esprit.nl

Telefoon: 070 4 99 00 52 (vast net)


Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


6.2 Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogste zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen of nadat wij de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen, in geen enkel geval brengt deze terugbetaling voor u kosten met zich mee.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn van herroeping wordt nagekomen indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Wij nemen de kosten voor het terugsturen van de goederen voor onze rekening.

U bent alleen verantwoordelijk voor een waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.


6.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten betreffende levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegespitst.


7. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.


8. Auteursrecht en handelsmerk

De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze inhouden zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.

Alle op de website gebruikte handelsmerken zijn – tenzij anders is vermeld – onze handelsmerken. Deze mogen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.


9. Gegevensbescherming

9.1. Uw persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven voor de uitvoering van uw bestelling of reservering in de fysieke Esprit winkels zullen enkel verzameld, verwerkt, gebruikt en bijgehouden worden overeenkomstig de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming en met als doel het uitvoeren van uw contract en om onze rechtmatige belangen te waarborgen. Met het oog op een kredietbeoordeling kunnen wij verdere informatie opvragen bij kredietinstellingen en persoonsgegevens met betrekking tot uw bestelling doorgeven overeenkomstig de wetten voor gegevensbescherming. Indien hierdoor ernstige twijfels zouden ontstaan dan kunnen wij weigeren een contract met u te sluiten.

9.2. Wij verwijzen naar ons privacy beleid voor verdere informatie over het soort gebruik en het specifieke gebruik van uw persoonsgegevens.


10. Impressum/exploitant van de Online Shop


Verantwoordelijk voor de Esprit Online Shop:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Telefoon: 070 4 99 00 52 (vast net)

Fax: 070 4 99 00 53 (vast net)

E-mail: info@esprit.nl


Kantongerecht Düsseldorf: HRA 15764

Btw-nummer: DE126045055

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Esprit Nederland bv, vestiging Amsterdam

Btw-nummer: 34176024

Directie: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Verantwoordelijk voor de Esprit App:


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Telefoon: 070 4 99 00 52 (vast net)

Fax: 070 4 99 00 53 (vast net)

E-mail: info@esprit.nl


Kantongerecht Düsseldorf: HRB 47277

Btw-nummer: DE 814336381

Direction: Man Yi Yip


Informatie over online-geschillenbeslechting: de EU-Commissie stelt een internetplatform ter beschikking om geschillen online te beslechten (zog. „OS-platform“). Het OS-platform moet dienen als centraal punt voor een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten voortvloeien. Het OS-platform kan via de volgende link worden opgeroepen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Esprit Retail B.V. & Co. KG en Esprit Global Image GmbH zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenprocedure bij een geschillencommissie voor consumenten.


11. Overige

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 30.05.2024. Deze versie van de contractvoorwaarden wordt door de verkoper niet opgeslagen na een eventuele toekomstige wijziging en wordt niet aan de klant ter beschikking gesteld. Als u deze versie wilt opslaan, kunt u deze als PDF HIER downloaden.