Privacybeleid Esprit Friends


Beknopt overzicht

We nemen privacy zeer serieus en dit geldt natuurlijk ook voor de persoonlijke gegevens van onze Esprit Friends-leden (“Gegevens”). Wij informeren u hierbij hoe wij uw gegevens verwerken en welke vorderingen en rechten u op grond van de voorschriften inzake de bescherming persoonsgegevens heeft.

Geldig vanaf 25 mei 2018.


Belangrijke contactgegevens van ons als verantwoordelijke instantie: (zie onder nr. 1)


Categorieën van gegevens:

In het bijzonder verwerken we de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u: Esprit Friends registratiegegevens, gegevens over aankopen en loyaliteitspunten, voorkeuren voor e-mail en postreclame, productinteresses getoond in de e-shop en in de Esprit-app, gebruiksgegevens verzameld in de e-shop en de Esprit-app.

Soms stelt u deze gegevens rechtstreeks ter beschikking (bijvoorbeeld als onderdeel van het registratieproces of wanneer u een aankoop doet) en soms verzamelen we deze gegevens automatisch (bijvoorbeeld wanneer u onze e-shop of onze Esprit-app bezoekt of door het klikken in de e-mail nieuwsbrief).


Verwerkingsdoeleinden

In het bijzonder verwerken wij uw gegevens om de diensten te leveren die horen bij het Esprit Friends-programma, inclusief productinformatie die is afgestemd op uw interesses.


Juridische basis

De verwerking van uw gegevens is met name nodig voor de uitvoering van het Esprit Friends-contract met u en voor het nastreven van legitieme belangen van ons.

Als toestemming wettelijk vereist is, bijvoorbeeld voor bepaalde e-mailreclame of voor bepaalde categorieën cookies, vragen we om uw toestemming.


Categorieën ontvangers van uw gegevens

Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze diensten mogelijk ook toegang tot uw gegevens. Af en toe kunnen andere derden, zoals overheidsinstanties, externe adviseurs of bepaalde zakelijke partners uw gegevens ontvangen.

Uw gegevens worden momenteel niet buiten de EU verwerkt.


Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van onze contractuele relatie.


Uw rechten omtrent gegevensbescherming, in het bijzonder het recht op bezwaar

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij ons uw gegevensbeschermingsrechten doen gelden. In het bijzonder willen wij u wijzen op uw recht van bezwaar:

In het geval van bepaalde redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, als we de wettigheid van de gegevensverwerking rechtvaardigen met een belangenafweging of als de gegevensverwerking betrekking heeft op de profilering of direct mailing. In principe zullen we uw gegevens in dit geval niet langer verwerken.


Vrijwillige gegevensverstrekking

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Esprit te verstrekken. U kunt echter niet deelnemen aan de Esprit Club als u ons uw informatie niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig. Als u uw informatie niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van de voordelen en diensten van de Esprit Club.

Gegevensbeschermingsinformatie in detail


1. Voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instanties en contactgegevens

Esprit Friends is een klantloyaliteitsprogramma voor alle Esprit-aanbiedingen en diensten, ongeacht welk Esprit-bedrijf de aanbiedingen en diensten biedt. Daarom zijn verschillende Esprit-bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het Esprit Friends-programma in de zin van artikel 26 van de AVG.


Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

D-40882 Ratingen

Tel: 070 4 99 00 52

Fax: 070 4 99 00 53

E-mail: info@esprit.nl


Esprit Europe GmbH is uw contractpartner voor het klantenloyaliteitsprogramma van Esprit Friends en in het bijzonder verantwoordelijk voor de administratie, opslag en evaluatie van uw loyaliteitspunten, aankoopgegevens en productinteresses en voor het verzenden van e-mailreclame.


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

D-40882 Ratingen

E-mail: info@esprit.nl


Esprit Retail exploiteert de Esprit-online shop en verschillende Esprit-retail shops: Daarbij verzamelt Esprit Retail verschillende persoonlijke gegevens van u, bijvoorbeeld tijdens een aankoop, wanneer u zich registreert voor Esprit Friends of voor de nieuwsbrief, evenals gegevens over uw gebruik van de website en beheert het verzilveren van loyaliteitspunten tijdens een aankoop. Deze gegevens worden doorgestuurd naar Esprit Europe GmbH als de centrale beheerder en exploitant van het


Esprit Friends-programma.

Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

D-40882 Ratingen

E-mail: info@esprit.nl


Esprit Global Image beheert de Esprit-app en gebruikt deze app om persoonlijke gegevens van u te verzamelen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, bij het registreren voor Esprit Friends of voor de nieuwsbrief, evenals gegevens over uw gebruik van de app, en beheert het verzilveren van loyaliteitspunten bij het winkelen via de app. Deze gegevens worden doorgestuurd naar Esprit Europe GmbH als de centrale beheerder en operator van het Esprit Friends-programma.

Alle drie Esprit-bedrijven (hierna “Esprit”, “wij”, “ons” en “onze”) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens in het kader van artikel 26 van de AVG (“Joint Controller”). Het doel van de gegevensverwerking voor het Esprit Friends-programma en e-mailreclame, gezamenlijk bepaald door de Esprit-bedrijven, wordt gedetailleerd beschreven in een Joint Controller Agreement tussen de Esprit-bedrijven. Op verzoek zullen we u graag een samenvatting van de essentiële bepalingen van deze Joint Controller Agreement ter beschikking stellen. Ondanks dat ze een Joint Controller zijn, zijn de drie Esprit-bedrijven geen wederzijdse wettelijke vertegenwoordigers.

Toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle drie de Esprit-bedrijven kan als volgt worden gecontacteerd:

dp@esprit.com.


2. Gegevenscategorieën

We verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens om het Esprit Friends-programma en e-mailadvertenties uit te kunnen voeren.Soms stelt u deze gegevens rechtstreeks ter beschikking (bijvoorbeeld als onderdeel van het registratieproces of wanneer u een aankoop doet) en soms verzamelen we deze gegevens automatisch (bijvoorbeeld wanneer u onze e-shop of onze Esprit-app bezoekt of door het klikken in de e-mail nieuwsbrief)


3. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) (Duitsland) en andere toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming voor de volgende doeleinden:


• Het uitvoeren van het Esprit Friends-programma, in het bijzonder

• Het beheren van uw loyaliteitspunten, die u bij elke aankoop bij Esprit behaalt, en uw lidmaatschapsniveau (Friends, Gold, Platinum)

• Evaluatie van uw Esprit-koopgedrag en uw bezoek aan de e-shop en de Esprit App in een klantprofiel, zodat u op maat gemaakte aanbiedingen krijgt in de e-shop en de Esprit-app, uitnodigingen voor speciale evenementen en kortingsbonnen, inclusief het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om het klantenprofiel te koppelen

• E-mailreclame en postreclame

• Persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen, passend bij uw winkelgedrag, als een soort “winkeladviseur”

• Gepersonaliseerde online shop en Esprit-app op basis van uw interesses

• Het verzilveren van uw loyaliteitspunten in de vorm van kortingen op uw volgende aankoop bij Esprit

• Verbetering van de producten en diensten van Esprit

• Het uitvoeren van zakelijke beslissingen

• Regulatory Compliance

• Vaststelling, uitoefenen en de verdedigen van rechtsaanspraken


4. Wettelijke grondslag

De verwerking van uw gegevens voor het uitvoeren van het Esprit Friends-programma is toegestaan, omdat dit voor het uitvoeren van de contractuele overeenkomst met u voor de deelname aan het Esprit Friends-programma nodig is en omdat we een doorslaggevend gerechtvaardigd belang hebben. In het bijzonder rechtvaardigen wij onze doorslaggevend gerechtvaardigd belang als volgt: Door deel te nemen aan het Esprit Friends-programma, hebt u uw interesse getoond in het verstrekken van gepersonaliseerde informatie over de producten en diensten van de verschillende Esprit-bedrijven, met behulp van objectieve informatie evalueren wij uw aankoopgedrag en uw productbelangen, zonder gevoelige persoonlijkheidsprofielen te creëren en nemen wij geen geautomatiseerde beslissingen met juridisch of vergelijkbaar effect.

Voor zover toestemming wettelijk vereist is, bijvoorbeeld voor bepaalde e-mailadvertenties of voor bepaalde categorieën van cookies, vragen wij om deze toestemming. Als er geen toestemming wordt gegeven, zullen we de gegevensverwerkingsprocessen waarvoor toestemming is vereist, niet worden uitgevoerd.

Bovendien maken wettelijke-toestemmingsnormen, zoals belastingtermijnperiodes of het geldend maken, uitoefenen en verdedigen van rechtsaanspraken, de verwerking van uw gegevens mogelijk.


5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens


5.1 Esprit: Esprit heeft als verantwoordelijke instantie alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de doelstellingen van de interne taakverdeling te bereiken. Intern krijgen alleen die afdelingen en medewerkers toegang tot uw gegevens die daadwerkelijk toegang tot deze gegevens nodig hebben.


5.2 Dienstverlener: We hebben serviceproviders ingeschakeld die als opdrachtverwerkers toegang hebben tot uw gegevens en deze verwerken voor specifieke doeleinden die door ons zijn gespecificeerd. Deze opdrachtverwerkers kunnen marketing-serviceproviders zijn, website-hosting-serviceproviders, IT-ondersteuningsserviceproviders of websiteanalysedienstverleners.


5.3 Andere derden: We kunnen uw informatie indien nodig delen met overheidsinstanties, externe adviseurs, zakelijke partners of rechtbanken.


5.4 Internationale gegevenstransmissie: Hoewel alle ontvangers zich momenteel in de EU/EER bevinden, moet u verwachten dat ontvangers zich in de toekomst in een niet-EU/EER-land bevinden dat geen gegevensbeschermingsniveau biedt dat toereikend is in vergelijking met het Europese niveau van gegevensbescherming. Met name dienstverleners kunnen in de toekomst in de VS zitten. In dit geval zal Esprit ofwel serviceproviders selecteren die zijn gecertificeerd volgens het US-EU Privacy Shield-programma (artikel 45, lid 1 AVG) of overeenstemming bereiken met Esprit met betrekking tot door de EU-standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de EU-Commissie (artikel 46, lid 2 (c) of (d) AVG).


6. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van onze contractuele relatie. Dit omvat ook de eventuele totstandkoming van een contract (precontractuele juridische relatie).

Bovendien zijn wij onderhevig aan verschillende verplichtingen inzake bewaring en documentatie, die onder meer voortvloeien uit het Duitse handelswetboek (HGB) en de federale begrotingsregeling (AO). De hier vermelde uiterste data voor opslag en documentatie bedragen maximaal tien jaar na het einde van de contractuele relatie of de precontractuele juridische relatie.

Bovendien kunnen specifieke wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn vereisen, zoals bijvoorbeeld het bewaren van bewijsmateriaal binnen de wettelijke verjaringstermijnen. Volgens de artikelen 195 en volgende van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) bedraagt de verjaringstermijn weliswaar drie jaar, maar er kunnen ook verjaringstermijnen tot 30 jaar van toepassing zijn.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun, tijdelijke, verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de bovengenoemde doeleinden voor het doorslaggevende legitieme belang van de opdrachtgever.


7. Uw rechten omtrent gegevensbescherming

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij ons uw gegevensbeschermingsrechten doen gelden:


• Recht op herroeping van de toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerkingsactiviteiten, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een dergelijke herroeping heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de herroeping van uw toestemming of voor zover de verwerking op een andere wettelijke basis kan worden gerechtvaardigd.

• Recht op informatie: U hebt dus het recht op informatie van ons over uw opgeslagen gegevens volgens de regels van artikel 15 AVG (mogelijk met beperkingen volgens § 34 BDSG).

• Recht op correctie: Op uw verzoek zullen wij de gegevens die over u zijn opgeslagen overeenkomstig artikel 16 AVG corrigeren als deze niet van toepassing of onjuist zijn.

• Recht op wissen: Indien u dit wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen volgens de principes van artikel 17 AVG, indien andere wettelijke voorschriften (bijv. wettelijke bewaarplicht of de beperkingen volgens § 35 BDSG) of een overheersende interesse van onze kant (bijv. ter verdediging van onze rechten en claims) hier niets op tegen hebben.

• Recht op beperking van verwerking: Rekening houdend met de voorwaarden van artikel 18 AVG, kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

• Recht op bezwaar: Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Dit recht van bezwaar bestaat om bepaalde redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie en alleen voor gegevensverwerking waarvan de wettigheid gebaseerd is op een belangenafweging met betrekking tot profilering of voor directmarketingdoeleinden. We zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij we wettelijk gerechtigd zijn uw bezwaar te verwerpen. Een tegenstrijdigheid tegen directmarketing, inclusief profilering, is echter verplicht voor ons en het is ons niet langer toegestaan uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Als u uw toestemming voor directe reclame hebt verstrekt en niet langer deze directe reclame wenst te ontvangen, moet u uw toestemming herroepen. • Recht op gegevensportabiliteit: U hebt ook het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat volgens de voorschriften van artikel 20 AVG te ontvangen of aan derden door te geven.

• Klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). We raden u echter aan om in eerste instantie altijd een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, zodat we uw verzoek zo snel mogelijk en klantgericht kunnen oplossen.


Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken om de uitoefening van uw rechten schriftelijk in te dienen bij het volgende adres of rechtstreeks bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

D-40882 Ratingen

dp@esprit.com


8. Reikwijdte van uw verplichtingen om uw gegevens ter beschikking te stellen

Er is geen wettelijke verplichting om uw informatie aan Esprit te verstrekken. U kunt echter niet deelnemen aan het Esprit Friends-programma als u ons uw gegevens niet verstrekt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig. Als u uw informatie niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van de voordelen en diensten van het Esprit Friends-programma.


9. Diversen

Deze informatie over de gegevensbescherming is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Esprit behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid regelmatig bij te werken.